MCT oil

روغن MCT چیست و چگونه میتواند بر رژیم کتوژنیک من تاثیر بگذارد؟

/mct
بررسی روغن MCT ، تاثیر آن بر فرایند کتوزیس شدن، انواع MCT، توصیه ها و عوارض مصرف زیاد آن را در این مقاله بخوانید.