پیتزا

پیتزای مرغ کتویی

/pizza
(سطح متوسط) یک پیتزا با طعمی به مراتب بهتر از پیتزاهای غیر کتویی