ماه رمضان

روزه داری یا فست در کتوژنیک

/fast
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان طریقه مناسب روزه داری و هماهنگی آن با رژیم کتوژنیک را مورد بررسی قرار خواهیم داد.