صرع

رژیم کتوژنیک در درمان صرع

/epilepsy
این رژیم حدود یک قرن است که به عنوان درمان فرعی صرع پیشنهاد شده است