زایلیتول

انواع شیرین کننده های قابل استفاده در رژیم کتوژنیک

/sweetener
مزایا و معایب شیرین کننده ها اعم از استویا، اریتریتول، مانک فروت و زایلیتول