روغن آووکادو

سس مایونز کتویی

/mayo
(آسان) سس مایونز جهت استفاده در رژیم کتوژنیک