در رژیم کتو چه میتوان خورد

ویدیو شماره ۳: در رژیم کتو چه باید خورد؟!

/video-3
در رژیم کتو چه چیزهایی میتوان خورد و از خوردن چه چیزهایی باید اجتناب کرد؟؟؟