استرس

وعده تقلب یا چیت چیست؟

/cheating
همه افرادی که رژیم گرفتن رو تجربه کردن، تجربه این مسئله رو هم دارند که در طی رژیم یک روزهایی هوس خوردنی رو داشته باشند که در رژیم اونها مجاز نیست. شما چی؟ این تجربه رو داشتید؟