مقاله ها


وعده تقلب یا چیت چیست؟

وعده تقلب یا چیت چیست؟

همه افرادی که رژیم گرفتن رو تجربه کردن، تجربه این مسئله رو هم دارند که در طی رژیم یک روزهایی هوس خوردنی رو داشته باشند که در رژیم اونها مجاز نیست. شما چی؟ این تجربه رو داشتید؟