این دستور کیک برای ۶ نفر مناسب است و توضیحات کامل با زیر نویس قرار داده شده است.